Nieuwsbrief juni 2010 van IVM meldt betere marktacceptatie voor eco-innovatie dan voor "groen".

Importance of labelsExtracten uit onderzoek van EIM over Marktacceptatie van duurzame producten en diensten: Eco-innovaties moeten vooral beter zijn:Veruit de belangrijkste twee weerstanden die eco-innovatieve bedrijven ervaren bij de introductie van hun eco-innovaties, zijn „onbekend maakt onbemind‟ en „duurzaam is te duur‟. Er is bij afnemers duidelijk gebrek aan bereidheid om meer te betalen voor de eco-innovatie, ondanks het feit dat eco-innovatieve bedrijven duidelijk aangeven dat tijdens de exploitatie de hoge(re) initiële kosten van de duurzame producten en diensten worden terugverdiend.

Verder worden „wet- en regelgeving‟, „productspecifieke eigenschappen‟, „vechten tegen de economische orde‟ en „gebrek aan consistent overheidsbeleid‟ ook genoemd als belangrijke weerstanden tijdens de introductie. De bevraagde eco-innovatieve bedrijven hebben verder sterk de indruk dat „groen‟ bij de afnemers eerder een negatieve dan een positieve associatie oproept. In de ogen van de ondernemers interpreteren afnemers „groen‟ nog te vaak als een hype en zien afnemers het daardoor eerder als een marketinginstrument dan als een oprechte intentie. Eco-innovatieve bedrijven die de kwaliteitsaspecten van de eco-innovatie benadrukken, blijken succesvoller dan hun collega‟s die de eco-innovatie als „groen‟ positioneren

Samenwerkingsverbanden zoeken die de kwaliteit kunnen garanderen en benadrukken

Partijen waar veel samenwerking mee wordt gezocht, zijn onderzoekers/ontwikkelaars, potentiële klanten, andere bedrijven, de rijksoverheid en brancheorganisaties. Voor iedere partij liggen andere motieven ten grondslag aan de samenwerking. Met onderzoekers/ontwikkelaars wordt veelal samengewerkt in het kader van pilots en testtrajecten. Potentiële klanten zijn belangrijke partners omdat zij de uiteindelijke vraag bepalen. Door hen vroeg in de ontwikkeling van de eco-innovatie te betrekken, voorkomt het bedrijf dat er een product/technologie wordt ontwikkeld waar geen/ of te weinig vraag naar is. Met andere bedrijven wordt samenwerking gezocht voor ketenintegratie (denk hierbij aan eco-innovaties die complementair zijn). Daarnaast worden andere bedrijven ook benaderd voor bijvoorbeeld het monteren en installeren van een bepaald product en/of technologie.

Bron

In een nieuwsbrief van het IVM (Instituut voor Milieuvraagstukken, IVM) wordt een bevraging van ondernemers over marktacceptatie van duurzame producten en diensten toegelicht. Het IVM is een interdisciplinair onderzoeksinstituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dat zit binnen de Faculteit der Aard-en Levenswetenschappen (FALW).

Het onderzoek werd uitgevoerd door EIM in opdracht van het ministerie van VROM en SenterNovem. Er werd onderzoek gedaan bij 76 eco-innovatieve ondernemers naar de marktacceptatie van duurzame producten en diensten die door bevraagde bedrijven werden aangeboden.

Contactpersoon is Coen Bertens (EIM)

Logo Logo Logo Logo Logo Logo